Algemene Voorwaarden

Neem contact op

Algemene voorwaarden van ‘Textello’, gevestigd te Houten en kantoorhoudende te Kokermolen 11 3994 DA Houten. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58266631.

Artikel 1 – Begrippen
1. Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die Textello.nl opdracht geeft tot het schrijven, vertalen of bewerken van teksten.
2. Tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk bij opdrachtverstrekking te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Textello.nl zijn verstrekt, beschouwt Textello.nl als opdrachtgever degene die de opdracht aan haar heeft gegeven.
3. Textello omvat tevens alle entiteiten die onderdeel danwel verbonden zijn met Textello, waaronder begrepen ‘www.textello.nl’.
4. Onder ‘afnemer’ wordt verstaan: iedere (rechts)persoon, die met Textello een overeenkomst is aangegaan, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en rechtsopvolgers onder algemene titel, alsmede voor wie Textello leveringen en prestaties verricht of zal verrichten, alsmede degene die een aanbod van Textello heeft ontvangen.
5. Onder ‘overeenkomst’ wordt verstaan: iedere overeenkomst welke ingevolge artikel 6:217 en verder Burgerlijk Wetboek en de daarbij behorende jurisprudentie tot stand is gekomen. Wijzigingen en aanvullingen op de overeenkomst zijn tevens onderdeel van de overeenkomst.
6. Onder ‘opdracht’ wordt verstaan: iedere opdracht die Textello van afnemer ontvangt via elk denkbaar communicatiemiddel.

Artikel 2 – Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen afnemer en Textello en opdrachten die bij Textello zijn geplaatst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Met het aangaan van een overeenkomst met Textello of het plaatsen van een opdracht bij Textello doet afnemer afstand van de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien dit schriftelijk tussen afnemer en Textello is overeengekomen.
4. Wijzigingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn voor afnemer bindend vanaf één kalendermaand na kennisgeving van de wijziging of aanvulling aan afnemer.

Artikel 3 – Toepasselijkheid van de voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen  Textello.nl en de opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden door deze voorwaarden uitgesloten, tenzij Textello.nl schriftelijk met diens
voorwaarden heeft ingestemd.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
Textello.nl waarbij voor de uitvoering derden worden betrokken.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
1. Offertes met daarin genoemde prijsopgaven en/of leveringstermijnen zijn, zolang Textello.nl de volledig te schrijven, vertalen en/of te bewerken tekst van de opdrachtgever nog niet inhoudelijk heeft kunnen beoordelen, vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen of aangepast.
2. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Textello.nl, of door schriftelijke bevestiging door Textello.nl aan de opdrachtgever van diens opdracht. Onder schriftelijk wordt ook e-mail verstaan.

Artikel 5 – Wijziging of intrekking van een overeenkomst

1. Textello.nl zal zich houden aan de voorwaarden waaronder zij de opdracht is aangegaan, behoudens gevallen waarin daar in overleg met de opdrachtgever van wordt afgeweken.
2. Indien opdrachtgever na totstandkoming van de verleende opdracht wijzigingen of aanvullingen aanbrengt, zal Textello.nl de gewijzigde tekst of voorwaarden slechts aanvaarden voor zover zij zichzelf in staat acht de opdracht onder de nieuwe voorwaarden uit te voeren. Textello.nl behoudt zich in voorkomende gevallen het recht voor om de leveringstermijn(en) en/of het honorarium aan te passen of de voorgestelde wijzigingen te weigeren.
3. Eventuele wijzigingen in de overeengekomen condities van de opdracht, na totstandkoming van de overeenkomst, worden pas na schriftelijke acceptatie en bevestiging door Textello.nl van kracht.
4. Ingeval de opdrachtgever een opdracht na gunning om andere redenen dan overmacht intrekt, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van het overeengekomen bedrag, tenzij Textello.nl aangeeft dat een reductie kan worden toegepast. De omvang van de eventuele reductie is ter beoordeling van Textello.nl en hangt mede af van de reeds uitgevoerde werkzaamheden. Textello.nl zal in voorkomende gevallen het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht ter beschikking stellen aan de opdrachtgever.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst en geheimhouding

1. Textello.nl is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
2. Textello.nl heeft, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, het recht voor uitvoering van opdrachten derden, zelfstandig opererende en gekwalificeerde schrijvers, in te schakelen met dien verstande dat zij zelf uitdrukkelijk verantwoordelijk blijft voor de uitvoering van die opdrachten. Textello.nl is gehouden de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
3. De opdrachtgever verstrekt op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te schrijven tekst alsmede documentatie en terminologie. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.
4. Ingeval de brontekst elektronisch wordt aangeleverd, wordt de bewerking in datzelfde bestand verricht. Daarbij zal de oorspronkelijke opmaak zo veel mogelijk gehandhaafd blijven. Ingeval van een gecompliceerde bestandsopmaak zullen eventuele meerkosten aan de opdrachtgever worden doorberekend.
5. Textello.nl zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen en zij zal ingeschakelde schrijvers wijzen op hun plicht tot strikt vertrouwelijke behandeling van verkregen informatie. Textello.nl kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onverhoopte schending van de geheimhoudingsplicht door derden.
6. Textello.nl zal op generlei wijze zichzelf of derden bevoordelen door gebruik te maken van gegevens waarvan zij tijdens de uitvoering van het werk kennis neemt.
7. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij als gevolg van een tussen hen gesloten overeenkomst of opdracht van elkaar of uit andere bron over elkaar hebben verkregen en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt.
8. Door afnemer verstrekte informatie wordt niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor zij werd verkregen. Textello respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke en bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verstrekte gegevens van derden worden opgenomen in het gegevensbestand van Textello. Dit bestand is conform de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
9. In het gegevensbestand van Textello worden gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling van een overeenkomst of opdracht. Bij opname van de gegevens in het gegevensbestand van Textello wordt gecontroleerd of afnemer diens financiële verplichtingen niet nakomt en wordt dit gegeven door Textello in zijn gegevensbestand geregistreerd ter beperking van verdere financiële risico’s voor Textello en zijn partners.
10. Het is afnemer niet toegestaan het beeld-/woordmerk, logo en alle overige intellectueel eigendomsrechten van Textello te gebruiken anders dan na schriftelijke toestemming van Textello.

Artikel 7 – Levertermijn en tijdstip van levering

1. Textello.nl zal zich inspannen de gewenste geschreven, vertaling of bewerkte tekst uiterlijk op de overeengekomen leveringsdatum aan de opdrachtgever te leveren. Deze leveringsdatum is echter niet bindend, en overschrijding van de gestelde termijn ontslaat de opdrachtgever in geen geval van diens betalingsverplichtingen, tenzij die overschrijding geheel en al aan grove nalatigheid van Textello.nl kan worden toegeschreven. Textello.nl is gehouden om, zodra duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
2. Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. Textello.nl is in dat geval niet gehouden tot enige
schadevergoeding.
3. De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per e-mail, of per gewone post. Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment dat het medium de verzending heeft bevestigd.
4. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs noodzakelijk is om tijdige levering door Textello.nl mogelijk te maken.

Artikel 8 – Honorarium, betaling en incassokosten

1. Het honorarium wordt berekend door het aantal woorden in de aangeleverde tekst (brontekst) te vermenigvuldigen met het geldende overeengekomen tarief per woord. Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk wordt in beginsel een honorarium op basis van een uurtarief in rekening gebracht. Textello.nl kan naast haar honorarium ook de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.
2. Textello.nl hanteert naast het standaardtarief een toeslag, indien de te schrijven
brontekst extra bewerkelijk is, van vakspecialistische aard is of de geschreven tekst met grote spoed dient te worden geleverd. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.
3. Alle prijsopgaven en offertes worden gedaan exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
4. Declaraties dienen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In geval van verzuim is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd en alle overige incassokosten.
5. Indien Textello.nl in redelijkheid twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen, is zij gerechtigd aanvullende zekerheidstelling te vereisen.

Artikel 9 – Reclames en geschillen

1. De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Textello.nl te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
2. Indien de opdrachtgever na verloop van de termijn zoals gesteld in artikel 8.1 geen klachten heeft geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien Textello.nl alsnog hierin toestemt.
3. Indien de klacht gegrond is, zal Textello.nl het geleverde binnen redelijke tijd
verbeteren of vervangen dan wel, indien zij redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.
4. Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.
5. Alle geschillen en rechtsvorderingen welke mochten ontstaan in verband met een door Textello.nl uitgevoerde opdracht zullen, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud
1. Textello behoudt zich het eigendomsrecht voor van de door hem opgeleverde zaken totdat afnemer de opgeleverde zaken volledig heeft betaald. Na volledige betaling van de opgeleverde zaken is het eigendomsrecht van deze zaken overgegaan op afnemer.
2. Het is afnemer nadrukkelijk verboden om opgeleverde zaken buiten zijn feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te verpanden of op andere wijzen te bewaren, zolang het eigendom van de geleverde producten nog niet op afnemer is overgegaan.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Textello.nl kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor schade welke direct en aantoonbaar het gevolg is van een aan haar toerekenbare fout of tekortkoming. Die aansprakelijkheid is voorts per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak beperkt tot maximaal de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht. Textello.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de uit een dergelijke fout of tekortkoming voortvloeiende andere vorm van schade, zoals onder meer bedrijfsschade, vertragingsschade, immateriële schade, gederfde winst of aantasting van de goede naam, tenzij Textello.nl grove nalatigheid kan worden verweten. In dat laatste geval blijft de aansprakelijkheid van Textello.nl beperkt tot een door de rechter te bepalen bedrag waarmee recht wordt gedaan aan het uitgangspunt dat de aansprakelijkheid van Textello.nl voor eventuele door de opdrachtgever geleden schade beperkt dient te zijn.
2. Textello.nl staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan haar verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien zij is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.
3. Het risico van nadelige gevolgen, waaronder letselschade of economische schade, van gebruik van door Textello.nl vertaalde teksten ligt bij de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt geacht wezenlijke items in een door Textello.nl opgeleverde tekst, waaronder geldbedragen, waardegetallen, medische begrippen, op juistheid te controleren.
4. Textello.nl is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Textello.nl is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie, internet en moderne telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers).
5. De opdrachtgever is verplicht Textello.nl te vrijwaren voor alle aanspraken van
derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van Textello.nl bestaat.

Artikel 12 – Duur, opzegging en beëindiging van een overeenkomst

1. De overeenkomst wordt geacht te zijn beëindigd wanneer beide partijen al hun verplichtingen onder die overeenkomst geheel zijn nagekomen.
2. Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van diens faillissement, surseance van betaling of liquidatie, is Textello.nl zonder enige verplichting tot ingebrekestelling of schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten.
3. Indien Textello.nl door buitengewone omstandigheden, waarop zij geen invloed kan uitoefenen, niet aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst kan voldoen, heeft zij zonder verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Onder buitengewone omstandigheden worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, netwerkstoring, transportbelemmeringen en maatregelen van overheidswege. Bij ontbinding wegens buitengewone omstandigheden is Textello.nl gerechtigd het reeds uitgevoerde werk afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
4. Een overeenkomst duurt voor de periode als contractueel is overeengekomen tussen afnemer en Textello.
5. Voor zover partijen een overeenkomst voor bepaalde tijd hebben gesloten, wordt deze na afloop van de bepaalde termijn en bij gebreke van een opzegging geacht te worden verlengd voor een gelijke duur.
6. Beide partijen kunnen een overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, met inachtneming van de opzegtermijn welke contractueel is overeengekomen.
7. De afhandeling van reeds in behandeling genomen opdrachten, zal bij opzegging van de overeenkomst worden voortgezet tegen de overeengekomen tarieven en voorwaarden.

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen behoudt Textello.nl het auteursrecht op de door haar vervaardigde teksten.
2. De opdrachtgever vrijwaart Textello.nl tegen aanspraken van derden wegens vermeende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, van welke aard ook, in verband met de uitvoering van de opdracht.

Artikel 14 – Geschillen en toepasselijk recht
1. Alle geschillen tussen Textello en afnemer, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank binnen wiens arrondissement Textello is gevestigd, thans zijnde rechtbank Midden- Nederland, locatie Utrecht. Textello behoudt zich het recht voor het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden van Textello is het Nederlands recht van toepassing, geldend voor het Koninkrijk gelegen in Europa.

Artikel 15 – Slotbepalingen

1. Indien één of meer bepalingen uit deze voorwaarden en/of overeenkomst(en) met de opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen onverlet.